தெளிவு 231

தெளிவு 231

” மூக்கு நுனி – நாசி மேல் ”
இதுக்கு சாமானியன்
இரு துளை கொண்ட நாசி மேல் 
என பொருள் கொள்கிறான்

ஆனால் ஞானியோ
அது
இரு புருவ மத்தி
என பொருள் கொள்கிறான்

முன்னது சாம்பவி முத்ரை
பின்னது கேசரி முத்ரை ஆம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s