தெளிவு 229

தெளிவு 229

அர்ஜீன்
எனக்கு வேறு எதுவும் தெரியவிலை
அந்த” கிளி கண் மட்டும் தெரிகிறது ” என்பது போலும்

ஒரு ஆன்ம சாதகனும்
எனக்கு உலகம் தெரியவிலை
” அந்த ஆன்மா எனும் கனி மட்டும் தெரிகிறது ”
என்று கூறும் நிலைக்கு வர வேண்டும்

கண் அப்படி இருக்க வேண்டும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s