அருட்பா – ஆறாம் திருமுறை – அனுபவ மாலை – 83

அருட்பா – ஆறாம் திருமுறை – அனுபவ மாலை – 83

சரியைநிலை நான்கும்ஒரு கிரியைநிலை நான்கும்
தனியோக நிலைநான்கும் தனித்தனிகண் டறிந்தேன்
உரியசிவ ஞானநிலை நான்கும்அருள் ஒளியால் 
ஒன்றொன்றா அறிந்தேன்மேல் உண்மைநிலை பெற்றேன்
அரியசிவ சித்தாந்த வேதாந்த முதலாம்
ஆறந்த நிலைஅறிந்தேன் அப்பால்நின் றோங்கும்
பெரியசிவ அனுபவத்தால் சமரசசன் மார்க்கம்
பெற்றேன்இங் கிறவாமை உற்றேன்காண் தோழி

பொருள் :

சரியை – 4 பாதம்
கிரியை = 4 பாதம்
யோகம் = 4 பாதம்
யாவும் தனித்தனியாக அறிந்து – கடந்தேன்
அத்ன் மேல் நின்ற ஞான நிலை நான்கையும் அருள் ஒளியால் அறிந்தேன் – அது தான் உண்மை னிலை என அறிந்து அதை பெற்றுக்கொண்டனன்

எல்லாரும் உலகம் போற்றும் வேதாதந்தம் சித்தாந்தம் முதல் ஆறந்தங்கள் யாவையும் கடந்து நிற்கும் சிவ அனுபவம் முற்றி சுத்த சன்மார்க்கம் னிலை அடைந்தேன் அதனால் இறவாது இருக்கின்றேன் என் தோழியாகிய மனமே என்று வள்ளல் பெருமான் தன் சுத்த சிவானுபவத்தை எடுத்துரைக்கின்றார்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s