இதுவும் அதுவும் ஒன்றல்ல – 2

இதுவும் அதுவும் ஒன்றல்ல – 2

நெற்றிப்புருவக்கண் பூட்டு

சன்மார்க்க செம்மல்கள் – உலக ஞான குருக்கள் = சன்மார்க்க பெரியார்கள் விளக்கம் :

” இது கண்மணியில் இருக்கும் பூட்டு – அடைப்பு ”

உண்மை :

இது 2 புருவ மத்தி இருக்கும் சுழுமுனை வாசல் திறப்பது குறிக்கப்பெற்ற பாடல் ஆம்

இது
” கண்மணியினால் திறக்கப்பெறும் பூட்டு அன்றியே
கண்மணியில் இருக்கும் பூட்டு அன்று ”
அதனால் உலகீர் மோசம் போக வேண்டாம்

அதனால் இதுவும் அதுவும் ஒன்றல்ல

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s