சாதகரின் கடமையும் தர்மமும் – 18

சாதகரின் கடமையும் தர்மமும் – 18

ஒரு சூரிய காந்திப்பூ
எப்படி
எப்போதும் சூரியனை நோக்கியே இருக்கோ ??
அவ்வாறே
ஓர் ஆன்ம சாதகனின்
” கண் – மனம் – பிராணன் ” யாவும்
அகச்சூரியனாம் ஆன்மாவை நோக்கியே வைத்திருப்பது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s