தெளிவு 248

தெளிவு 248

யோகத்தின் விளக்கம் ?

சூரியனுடன் சந்திரன் சேர்ப்பது என்பர் 
நாதத்துடன் விந்து கலப்பது என்பர்
ஆன்மா பரமான்மாவுடன் கலப்பது என்பர்

ஆனால் கேள்விப்படாதது

” விந்து ஒழியா வகை புணர்ச்சி செய்வதும் யோகம் தான் ”

இது பெரிய வித்தை ஆம்

இது கட்டிலில் செய்யும் யோகம் ஆம்
இது யோகத்தில் போகம்
போகத்தில் யோகம் ஆம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s