தெளிவு 252

தெளிவு 252

எப்படி
கண் மூடி தவம் செய்வது அனர்த்தமோ ??
சக்தி நேரம் விரய்மோ ?
அப்படித்தான்
கண் மூடி தன் குருவை நம்புவதும் ஆம்
காலம் சக்தி இளமை எல்லாம் விரயம்
இதுவும் அனர்த்தத்தில் தான் போய் முடியும்
இது என் அனுபவமும் கூட

எனவே ஜாக்கிரதை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s