ஞானிகள் உலகமயமானவர்கள் 15

ஞானிகள் உலகமயமானவர்கள் 15

வள்ளல் பெருமான்
” தனித்திரு ” என்றிருக்கிறார்

அப்டியெனில் ஆன்மா நிலைக்கு உயர் என்று பொருள் – ஆன்மா தனித்து இருக்கும் நிற்கும்

36 வருடன் கலவாமல் தனித்தே நிற்கும் – உலகம் – சமுதாயத்துடனும் கலவாமல் நிற்கும் குணம் உண்டு

இதைத் தான் இந்திய தத்துவ ஞானி ஜிட்டு கிருஷ்ண மூர்த்தி :

Its beautiful to be ALONE – _ it means not being lonely – it means that mind is not being influenced  and contaminated by society

ஞானிகள் கருத்து வேறுபடவே மாட்டார்கள் – ஒருமித்து தான் போவார்கள்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s