” போலி குரு ” எப்படி கண்டுபிடிப்பது ??

” போலி குரு ” எப்படி கண்டுபிடிப்பது ??

“யோகத்தில்
எதையும் சுருக்க – எளிமைப்படுத்த முடியாது ”

” இவ்வாறு தான்
எளிமைப்படுத்தி விட்டதாகவும்
சுருக்கி விட்டதாக கூறினால்
அது அண்டப்புளுகு ஆகாசப்புளுகு ஆம்
அவர் போலி ஆசாமி – குரு ஆவார் ”

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s