தெளிவு 281

தெளிவு 281

எப்படி காமாலைக்கண்ணுக்கு
எல்லாம் மஞ்சளோ ??

அரண்டவன் கண்ணுக்கு
கண்டதெல்லாம் பேயோ ??

“அப்படித்தான் செல்வராஜ் சீடர்க்கு
எல்லாம் கண்மணி தான்”

எட்டிரண்டு = கண்மணி
பொற்சபை – சித்சபை ்=  கண்மணி
சாகாத்தலை வேகாக்கால் போகாப்புனல் = கண்மணி

நல்ல நகைச்சுவை வேடிக்கை தான்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s