” தோன்றா வழித்துணை “

” தோன்றா வழித்துணை ”

நல்ல அனுபவத்துக்கு வந்துவிட்ட சாதகனுக்கு
” திருவடியும் அருளும் ”
” தோன்றா வழித்துணை ” 
என நிற்கும்

” தீ வினைகளை களைந்தும் ”
” அவனுக்கு சாதனத்தில்
சதா வழி காட்டியும் மேலேற்றியும் வரும் ”
இதெல்லாம் பர உதவிகளாம்

இது பெரும் பேறு ஆம்
இப்பேறு கிடைத்தற்கரியதாம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s