ஆண்டவனிடம் விளையாடக்கூடாது

ஆண்டவனிடம் விளையாடக்கூடாது

கற்பனை தான்

ஒரு சாது காட்டில் தவம் செய்ய , இறைவன் காட்சி கொடுத்து – உனக்கு என்ன வரம் கேள் என்றார்

அவரோ : உங்கள் கணக்கில் ஒரு பைசா என்றால் – பல கோடி ரூபாய் தானே என்றார்

இறையும் ஆமாம் என்றது

அப்படியெனில் அவரும் எனக்கு ஒரு பைசா கொடுக்கவும் என்றார்

இதுக்கு “நீ எங்கள் கணக்கில் ஒரு நொடி காத்திருக்கவும் ” எனக்கூறி தெய்வம் மறைந்தது

இறை கணக்கில் – ஒரு நொடி = பல கோடி ஆண்டுகள் ஆகும்
நமக்கு 432 கோடிகள் = பிரமனுக்கு அரை நாள் ஆகும் ்

இது பிரம்மாவுக்கு

ஆனால் மேல் செல்ல செல்ல மாறும்

அதனால் ஆண்டவனிடம் விளையாடக்கூடாது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s