தெளிவு 288

தெளிவு 288

“ராமன் தன் சிவ தனுசில்
நாணேற்றினான் என்பதுவும்
ஒரு சாதகன்
தன் கண் – பார்வை சிரசில்
நிலை நிறுத்தினான் என்பதுவும் ஒன்று தான்” 

அனுபவம் எல்லார்க்கும் ஒன்றே தான்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s