தெளிவும் ஏக்கமும் – 292

தெளிவும் ஏக்கமும் – 292

அனேகர்
தன் சாதனா நேரத்தை
அதிகப்படுத்த ஆசைப்படுகிறார் 
ஆனால் முடியவிலை

சிலர்
தன் சாதனத்தில் வரும் அனுபவத்தை
அதிக நேரம் பெற ஆசைப்படுகின்றார்
மீண்டும் மீண்டும் பெற விழைகின்றார்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s