தெளிவு 291

தெளிவு 291

வராத ஏறாத படிப்பை
வா வா என்றால்
எப்படி வரும்??

அப்டித்தான்
” அங்கே இல்லாததை ஏறு ஏறு என்றால்
எப்படி ஏறும் ” ??

நான் எதைக் குறிக்கின்றேன் என கண்டுபிடிக்கவும்

வெங்கடேஷ்

2 thoughts on “தெளிவு 291

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s