தெளிவு 297

தெளிவு 297

திருவடி இணைப்பும்
கண்மணி இணைப்பும்
சுவாச பந்தனமும் 
அசைவு ஒழிவும் – விழிப்புணர்வும்
மனதின் கோரப் பிடியில் இருந்து
நமக்கு சற்றே தளர்வு கொடுக்கும்

என்னது ??
எப்போ முழுசா கிடைக்குமா ??

அனுபவத்துக்கு வந்த பொறவு சொல்றேன்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s