தெளிவு 299

தெளிவு 299

விந்து பர விந்துவை
மறுக்க வந்தது ” சுத்த விந்து ”

சிவம் பரசிவம்
ரெண்டையும் மறுக்க வந்தது ” சுத்த சிவம் ”

இதில் இருந்து
” சுத்த சிவ சன்மார்க்கம் ” வந்தது என கொள்ளலாம்
அதாவது

சுத்த சன்மார்க்கம் + சுத்த சிவம் சேர்ந்தது அது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s