தெளிவு 300

தெளிவு 300

மன வளக்கலை மன்றம் சென்று
மௌன விரதம் அனுஷ்டிப்பது எப்படி சடங்கோ ??

அவ்வாறே தான்
” ஒருவர் தன்னை
யாம் – எமது – நாம் என உரைப்பதும் ” சடங்காம்

இது சத்தினிபாதம், வாய்க்காமல்
” நான் எனும் ஆணவ மலம் ”
நிவர்த்தி ஆகிவிட்டது எனக்கூறுவது நகைச்சுவை வேடிக்கை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s