தெளிவு 301

தெளிவு 301

உடலாகிய நிறுவனத்தை
மனம் என்னும் எஜமான்
நடத்திக்கொண்டிருக்கும் வரையில் 
நட்டத்தில் தான் ஓடும்
முடிவில் இழுத்து மூட வேண்டியது தான் – மரணம்

எப்போது அந்த ஆட்சி்ப்பொறுப்பு
ஆன்மா கையில் வருதோ ??
அப்போது தான் லாபத்தில் இயங்கும்
இது உண்மை சத்யம் உறுதி
உயிர் திருச்சிற்றம்பலம் சேரும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s