தெளிவு 328

தெளிவு 328

” கரும்பு தின்ன கூலி ”
கொடுக்கும் ஒரு துறை சினிமாத்துறை
அதனால் ஹீரோ ஜமாய்க்கிறார்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s