அக்காலமும் இக்காலமும்

அக்காலமும் இக்காலமும்

அக்காலத்தில் You too – ( புரூட்டச் )
இக்காலத்தில் Me too

ரெண்டும் காட்டிக்கொடுப்பது ஆம்
போட்டுக்கொடுப்பதாம் – சரிதானே

இது எப்டி இருக்கு??

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s