தெளிவு 339

தெளிவு 339

ஜீவ நிலையில்
” ஜீவகாருண்ணியத்தைத் ” தான் வெளிப்படுத்த முடியும்

ஆன்ம நிலையில் தான்
” தயவு – ஆன்ம நேய ஒருமைப்பாடு வெளிப்படுத்த முடியும் ”

ஜீவ நிலையில்
தயவு – ஆன்ம நேய ஒருமைப்பாடு வெளிப்படுத்த முடியாது ”

எப்படி
ஒரு கருமி க ஞ்சன்
வள்ளல் தன்மை வெளிப்படுத்த முடியும் ??

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s