” கண்மணி பெருமை”

” கண்மணி பெருமை”

1 நெற்றிக்கண் திறக்க வைக்கும் – அது குரு மணி ஆகையால்

2 மனம் உடல் அசைவை ஒழிக்கும்

3 மனதை மட்டுமல்ல சுத்தம் செய்வது
4 உடலையும் சேர்த்து சுத்தம் செயும்

இதன் பெருமை அளப்பரியது
எல்லாம் சாத்தியமே

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s