தெளிவு 355

தெளிவு 355

எப்படி
எல்லா கிளை அலுவலகங்கள்
தலைமை அலுவலகத்துக்கு கட்டுப்பட்டுளதோ ??

அவ்வாறே தான்
நம் உடலிலும்
கிளை ஆம் கழுத்துக்கு கீழ் இருக்கும்
எல்லா சுரப்பிகளும் – நாளமிலா சுரப்பிகளும்
சிரசில் இருக்கும் தலைமை சுரப்பி ஆம்
பீனியல் – பிட்யூட்டரி சுரப்பிக்கு கட்டுப்பட்டு நிற்கும்
அதனால் அது ” சேனாதிபதி – படைத்தளபதி ” ஆம்

அதன் கட்டளைக்கு உடல் அடி பணியும்
எல்லா பாகங்களும் சுரப்பிகளும்

அதனால் கழுத்துக்கு கீழ்
எந்த சக்தியும் இல்லை
எந்த சாதனமும் தேவையிலை

தல தல தான்
சினிமாவிலும் கூட

வெங்கடேஷ் :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s