தெளிவு 357

தெளிவு 357

எப்படி
சுக்கான் கொண்டு
ஒரு படகை திசை திருப்புவோமோ ??

அப்டித்தான்
கண் பார்வை கொண்டு
நம் ஜீவனின் பயணத்தின்
திசையை திருப்ப வேண்டும்
இது உய்வதுக்கான வழி ஆம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s