அருட்பா – 6 ம் திருமுறை – அருள் விளக்க மாலை – 35

அருட்பா – 6 ம் திருமுறை – அருள் விளக்க மாலை – 35

தனிச்சிறியேன் சிறிதிங்கே வருந்தியபோ ததனைத்
தன்வருத்தம் எனக்கொண்டு தரியாதக் கணத்தே
பனிப்புறும்அவ் வருத்தமெலாம் தவிர்த்தருளி மகனே 
பயம்உனக்கென் என்றென்னைப் பரிந்தணைத்த குருவே
இனிப்புறுநன் மொழிபுகன்றென் முடிமிசையே மலர்க்கால்
இணைஅமர்த்தி எனையாண்ட என்னுயிர்நற் றுணையே
கனித்தநறுங் கனியேஎன் கண்ணேசிற் சபையில்
கலந்தநடத் தரசேஎன் கருத்தும்அணிந் தருளே

பொருள் :

தான் துன்பம் துயர் படும் போது அதை தன் துன்பம் எனக்கருதி – அதை சிறிதும் பொறுக்காதே அதை நீக்கி ‘ ” மகனே பயம் ஏன் ?? என அணைத்து அருளிய குருவே – எனக்கு இனிதான நல்ல ஆறுதல் மொழிகள் அருளி – தன் இணைத்திருவடிகள் என் சிரசில் சூட்டி எனை ஆண்ட என்னுயிர்த்துணையே

கனிந்த கனியே ் என் கண்ணே – சிற்சபை எனும் வெளியில் கலந்து நடத்தரசே என் கருத்தும் அணிந்து அருள் செய்கவே

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s