தெளிவு 358

தெளிவு 358
ஆன்மீக பக்தர்கள்
ஆலயத்துக்கு தீச்சட்டி ஏந்திச்செல்வார்கள்
ராமசாமி விசிறிகள் ரசிகர்கள்
மூத்திர சட்டி ஏந்தி செல்வார்கள்
பெரியார் இல்லம் நோக்கி
வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s