அருட்பா – 6 ம் திருமுறை – அருள் விளக்க மாலை – 44

அருட்பா – 6 ம் திருமுறை – அருள் விளக்க மாலை – 44

நான்அளக்குந் தோறும்அதற் குற்றதுபோல் காட்டி
நாட்டியபின் ஒருசிறிதும் அளவில்உறா தாகித்
தான்அளக்கும் அளவதிலே முடிவெனத் தோற்றித் 
தன்அளவுங் கடந்தப்பால் மன்னுகின்ற பொருளே
வான்அளக்க முடியாதே வான்அனந்தங் கோடி
வைத்தபெரு வான்அளக்க வசமோஎன் றுரைத்துத்
தேன்அளக்கும் மறைகளெலாம் போற்றமணி மன்றில்
திகழுநடத் தரசேஎன் சிறுமொழிஏற் றருளே.

பொருள் :

அபெஜோதியின் பெருமை விளக்க வந்த பா இது

அதாவது னான் அளக்கும் தோறும் அதுக்கேத்தவாறு னின்றும் – பின் அதுக்குள் அடங்காதவாறு விளங்கியும் – தான் அளக்கும் விதத்தில் அதன் உச்சியில் நின்றும் – அதன் முடிவுக்கு அப்பால் நின்றும் விளங்குகின்ற பொருளே

எண்ணிலா வான் வகை வைத்த பெரு வானத்தை நான் அளக்கலாமோ ?? முடியுமோ ?? என நான் கூறுகின்றேன்

உரை செயும் மாமறைகள் வேதங்கள் எலாம் போற்ற மணி மன்றில் சிற்றம்பல வெளியில் நடம் செயும் அரசே என் சிறு மொழியாம் தாழ் மொழி ஏற்று அணிந்து அருள் செய்கவே

அளத்தல் = விவரித்தல் – விளக்குதல்

வெங்கடேஷ்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s