” மூல பந்தனம் ” – சன்மார்க்க விளக்கம்

” மூல பந்தனம் ” – சன்மார்க்க விளக்கம்

இதை சொன்னாலே போதும்
உடன்
ஆசன பயிற்சி குறிப்பிடுகின்றார் நம் மக்கள்
சுருக்குதல் விரித்தல் என்கிறார்

இது அல்ல அது

முகத்தில் சிரசில் இருக்கும் மூலத்தில்
” கேவலமாக சுவாசம் கும்பித்தல் தான் மூல பந்தனம் ”
நம் முயற்சியின்றியே நடத்தல் ஆம்
கண் தவத்தால் சதா சுவாசம் கும்பித்தே நிற்கும்

கண் கொண்டு
தலையில் மூலத்தில் சுவாசத்தை கட்டுதல் ்மூல பந்தனம்

எப்போதும் உண்மைக்கும்
நம் மக்களுக்கும் வெகு தூரம் தான்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s