” வாழ்வின் நிதர்சனம் “

” வாழ்வின் நிதர்சனம் ”

எப்படி ஒரு புயல்
நம் வாழ்வை நிலை குலைய வைக்கிறதோ ??
வாழ்வாதாரத்தை இழக்கச்செய்கிறதோ ??

அதே போல் தான் மனமும்
அது ஆயிரம் யானை பலம் உடைத்து
அது எப்படி எங்கே
நம் சாதன நிலையில் இருந்து கவிழ்க்கும் – தெரியாது ??

அதனுடன் அதி கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும்
நம் கூட வே இருந்து நமக்கு குழி பறித்து விடும்

நம் சாதனத்தை திசை திருப்பி விடும்
கவனம் இலக்கு எலாம் போய்விடும்

அது நம் பலவீனம் பயன்படுத்தி
நம்மை வீழ்த்தி விடும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s