அருட்பா – 6 ம் திருமுறை – அருள் விளக்க மாலை – 51

அருட்பா – 6 ம் திருமுறை – அருள் விளக்க மாலை – 51

தன்அரசே செலுத்திநின்ற தத்துவங்கள் அனைத்தும்
தனித்தனிஎன் வசமாகித் தாழ்ந்தேவல் இயற்ற
முன்அரசும் பின்அரசும் நடுஅரசும் போற்ற 
முன்னும்அண்ட பிண்டங்கள் எவற்றினும்எப் பாலும்
என்அரசே என்றுரைக்க எனக்குமுடி சூட்டி
இன்பவடி வாக்கிஎன்றும் இலங்கவைத்த சிவமே
என்அரசே என்உயிரே என்இருகண் மணியே
இணைஅடிப்பொன் மலர்களுக்கென் இசையும்அணிந் தருளே.

பொருள் :

அபெஜோதி தன் வசம் நின்று இயக்கிய தத்துவங்கள் யாவையும் தனித்தனியாக என் வசம் தந்து – ஆக்கி அதை ஏவல் செய்ய
அடி
னடு
முடி விளங்கும் உலகங்கள் யாவும் போற்ற எங்கும் என் அரசு ஆட்சி ஆகுக எனக்கு மணி முடி சூட்டி – எனக்கு ஞான தேகம் அருளி எனை என்றும் வாழ வைத்த சிவமே
என் அரசே – என் உயிரே – என் இரு கண்மணியே

உன் இரு திருவடிகளுக்கு என் சொல்மாலை அணிந்து அருள் செய்கவே

திருவடி அருளால் சிவ தத்துவங்கள் உட்பட யாவும் நம் வசமாகும் – கண் தவம் செய்தால்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s