என்னிடம் அதிகம் கேட்கப்பட்ட சந்தேகங்கள்??

என்னிடம் அதிகம் கேட்கப்பட்ட சந்தேகங்கள் தொலைபேசியிலும் நேரிலும் அதிகம் அதிகம் கேட்கப்பட்ட சந்தேகங்கள் 1 விந்து விடா பெண் போகம் எப்படி சாத்தியம் ?? படுத்துவது எப்படி ?? என் பதில் : அது சுவாசத்தில் இருக்கு ரகசியம் – விஷயம் இது கண் கொண்டு சாத்தியப்படுத்துவதும் ஆம் சுவாசம் அடங்கி அடங்கி இருக்க விந்து கட்டுப்படும் – இது அனுபவ உண்மை 2 காயகல்பம் ; மன வளக்கலை மன்றம் முறை தவறு ?? ஏன்…

அருட்பா – 6 ம் திருமுறை – அருள் விளக்க மாலை – 52

அருட்பா – 6 ம் திருமுறை – அருள் விளக்க மாலை – 52 வெய்யலிலே நடந்திளைப்பு மேவியஅக் கணத்தே மிகுநிழலும் தண்ணமுதும் தந்தஅருள் விளைவே மையல்சிறி துற்றிடத்தே மடந்தையர்கள் தாமே  வலிந்துவரச் செய்வித்த மாண்புடைய நட்பே கையறவால் கலங்கியபோ தக்கணத்தே போந்து கையறவு தவிர்த்தருளிக் காத்தளித்த துரையே ஐயமுறேல் என்றெனையாண் டமுதளித்த பதியே அம்பலத்தென் அரசேஎன் அலங்கல்அணிந் தருளே. பொருள் : நான் வெயிலில் வாடிய் போது என் வாட்டத்தை நீக்கி னிழலும் அமுதமும் அளித்த…