” சரயூ நதி – சன்மார்க்க விளக்கம் “

” சரயூ நதி – சன்மார்க்க விளக்கம் ”

இந்த நதி ஸ்ரீ ராமருடன் தொடர்புடையது
இதிகாச தொடர்புடையது

சரயூ – சரம் + யூ
சரம் = சுவாசம்
யூ – ” ய “கரம்

அதாவது உள் சுவாசம் – வாசி யகாரத்தில் – சுழுமுனை உச்சியில் – 10 ஆம் வாசலில் சேர்வதை தான் சரயூ நதியாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது

சரயூ நதி = சுழுமுனை நாடி – இது உச்சிக்கு சென்று சேர்வதால் இம்மாதிரி பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s