அருட்பா – 6 ம் திருமுறை – அருள் விளக்க மாலை – 68

அருட்பா – 6 ம் திருமுறை – அருள் விளக்க மாலை – 68

நான்முகர்நல் உருத்திரர்கள் நாரணர்இந் திரர்கள்
நவில்அருகர் புத்தர்முதல் மதத்தலைவர் எல்லாம்
வான்முகத்தில் தோன்றிஅருள் ஒளிசிறிதே அடைந்து 
வானகத்தும் வையகத்தும் மனம்போன படியே
தேன்முகந்துண் டவர்எனவே விளையாடா நின்ற
சிறுபிள்ளைக் கூட்டம்என அருட்பெருஞ்சோ தியினால்
தான்மிகக்கண் டறிகஎனச் சாற்றியசற் குருவே
சபையில்நடத் தரசேஎன் சாற்றும்அணிந் தருளே.

பொருள் :

அயன்
மால்
ருத்திரன்
இந்திரர்
ஜைனர் – அருகர்
புத்தர்
உள்ளிட்ட எலா மதத்தலைவர்களும் அருள் ஒளியில் – முழுமையில் சிறிதே உண்டு – முழுதும் உண்டதாக கற்பிதம் செய்து கொண்டு – உல்கில் தான் மனம் போன படி விளையாடும் சிறு பிள்ளைக்கூட்டம் என்று தேர்ந்து கொள்க

அருள் ஒளியில் உண்மை காண்க என உரை செய்த உண்மை குருவே ஆசிரியனே –
வெளியில் நடம் பயில் ஆடல் அரசே – என் சொல் மாலையும் அணிந்து அருள் செய்கவே

வெங்கடேஷ்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s