” சிற்றின்ப யோனியும் பேரின்ப யோனியும் ” – 3

சிற்றின்ப யோனியும் பேரின்ப யோனியும் – 3

” பிறந்த வீடும் புகுந்த வீடும் ”

சிற்றின்ப யோனி நாம் பிறக்கும் வழி
ஆனால்
பேரின்ப யோனியானது நாம் அனைவரும் புக வேண்டிய வழி

அதனால் பெண்டிர்க்கு
” பிறந்த வீடு நிரந்தரம் அல்ல ”
” புருஷன் வீடு
ஆகிய புகுந்த வீடு தான் நிரந்தரம் ” எங்கிறார்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s