திருவாசகம் – திருப்படையாட்சி – 1

திருவாசகம் – திருப்படையாட்சி – 1

கண்களிரண்டும் அவன்கழல் கண்டு களிப்பன ஆகாதே
காரிகை யார்கள்தம் வாழ்விலென் வாழ்வு கடைப்படும் ஆகாதே
மண்களில் வந்து பிறந்திடு மாறி மறந்திடும் ஆகாதே
மாலறி யாமலர்ப் பாதம் இரண்டும் வணங்குதும் ஆகாதே
பண்களி கூர்தரு பாடலொ டாடல் பயின்றிடும் ஆகாதே
பாண்டிநன்னாடுடை யான்படை யாட்சிகள் பாடுதும் ஆகாதே
விண்களி கூர்வதோர் வேதகம் வந்துவெளிப்படும் ஆகாதே
மீன்வலை வீசிய கானவன் வந்து வெளிப்படும் ஆயிடிலே.

பொருள் :

5 இந்திரிய சக்திகளையும் – அஞ்ஞான தத்துவங்களும் ஆகிய மீன்களை சிவம் ஆகிய வலைஞன் தன் ஒளி ஆகிய வலை வீசி பிடிக்க வெளிப்பட்டால்

என்னவெல்லாம் நிகழும் ?? என விவரிக்கின்றார் மணிவாசகப்பெருமான்

1 கண்கள் அவன் திருவடிகள் காண வேண்டியதிலை

2 பெண்கள் தொடர்பு நம் வாழ்வில் இல்லாமல் போய்விடும்

3 இந்த உலகில் பிறப்பற்றுப்போய்விடும்

4 மாலறியா திருவடியை வணங்க வேண்டியதிலை

5 பாடல் ஆடல் களி ஆட்டம் இல்லை

6 சிவத்தினுடைய படைகள் போற்றுதலும் இலை

7 இன்பம் அளிக்கும் விண் பொருள் வெளிப்படுதலும் இலை

மேற்கூறிய அனுபவங்கள் யாவும் சுழுமுனை திறந்த பின் சாதகனுக்கு ஏற்படும் என்பதை தெளிவிக்கிறார்

வெங்கடேஷ்

One thought on “திருவாசகம் – திருப்படையாட்சி – 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s