” இயற்கையின் வினோதம் “

” இயற்கையின் வினோதம் ”

ஒரு சீட்டை தட்டிவிட்டால் போதும்

அது எல்லா சீட்டையும் கவிழ்த்துவிடுமா போல்

இறையும் இயற்கையும்

ஒரு சந்தேகம் – முடிச்சை அவிழ்த்து விட

அது பலப் பல முடிச்சுகளை

ஒரு சேர அவிழ்த்து விட்டுவிடும்

இது அனுபவ உண்மை

 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s