” எட்டிரெண்டு மகிமை ”  – 9

” எட்டிரெண்டு மகிமை ”  – 9

இதை சேர்த்து ஊதினால்
நம் வீட்டு வாசலில்
சங்கு ஊத வேண்டியதிலை 
ஊத அவசியமிலை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s