தெளிவு 457

தெளிவு 457

போலிகள் தான் ஏமாற்றி
மற்றவரிடம் பணம் அடித்து பிடுங்குவர்

ஆனால்
உண்மை வித்தை சொல்பவர்
அவரிடம் இருக்கும்
அஞ்ஞானத்தை பிடுங்குவர்

இது ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s