மனிதரில் இத்தனை நிறங்களா ?? 15

மனிதரில் இத்தனை நிறங்களா ?? 15

சொல்லாமல் தானே செய்பவன்

குறிப்பறிந்து செய்பவன்

சொன்ன பின் செய்பவன்

சொன்ன பின்னும் செய்யாதவன்

முதலாமவன் – யோக்கியன் – முதல் தரம் – உத்தமம்

ரெண்டாமவன் – மத்திய தரம்

மூன்றாமவன் – அதமம் – சோம்பேறி

 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s