” காமம் – காதல் – அன்பு ” – 2

காமம் – காதல் – அன்பு ” – 2

உலகில் பெரும்பாலோர்

உடல் சார்ந்த காமத்தில் தான் உள்ளார்

இது மிருக உணர்ச்சிக்கு சமம் ஆம்

 

சில அபூர்வ காதலர்கள் – கவிஞர்கள்

உடல் தாண்டி

உயிர் பத்தி சிந்திக்கிறார்கள்

இயற்கை நேசிக்கிறார்கள்

ஆனாலும் உடலும் –

அதன் தேவையும் உளது

 

அன்பு என்பது

ஆன்மாவுக்கு தெய்வத்துக்கும் இருக்கும்

தெய்வீக தொடர்பு ஆகும்

இது எண்ணமற்ற – ஆசையற்ற

அசைவற்ற நிலையில் வருவது

 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s