” அசைவு ஒழித்தல் – பெருமை “

” அசைவு ஒழித்தல் – பெருமை ”
 
அசைவு மனம் உருவாக்கும்
எண்ணம் உண்டாக்கும்
 
அசைவு ஒழித்து நின்றால்
மனம் ஒழியும்
எண்ணம் இலா நிலை உருவாகும்
தியானம் தவ நிலை சேரும்
தன்னை மறந்த தவ – இன்ப நிலை வந்து ஸேரும்
 
 
 
வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s