சிங்கா- சிங்கி 52

சிங்கா சிங்கி 52 சிங்கா : ஒரு ஆண் எப்போது ஆயுள் கைதி தண்டனை  ஆகிறான் சிங்கி சிங்கி : திருமணம் ஆனவுடன் சிங்கா : இல்லை சிங்கி : நீயே கூறவும் சிங்கா : ஒரு கணவன் தன் மனைவிக்கு ஒரு அநீதி – அவமானம் கொடுமை செய்துவிட்டால் போதும் – அந்தப் பெண் தனக்கு பொழுது போகவிலையெனில் போதும் இதை குத்திக்காட்டி கொண்டே இருப்பாள் – நேரம் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் இதை சொல்லி…

“ யா”தவர் – பெயர் சன்மார்க்க  விளக்கம்

“ யா”தவர் பெயர் சன்மார்க்க  விளக்கம்   யாதவர்  கண்ணன் பிறந்த இடையர் குலம் இது சாதாரண பேர் அல்ல காரணப்பேர் ஆம்   யார் “ ய” காரமாகிய 10 ம் வாசலை சுழுமுனையை    நோக்கி தவம் செய்கின்றாரோ அவரே யாதவர்   இந்த குலத்தில் பிறந்தவர் அல்லர் நிச்சயமாக  பீகார் லல்லு யாதவர் அல்ல   வெங்கடேஷ்