“ யா”தவர் – பெயர் சன்மார்க்க  விளக்கம்

“ யா”தவர் பெயர் சன்மார்க்க  விளக்கம்

 

யாதவர்  கண்ணன் பிறந்த இடையர் குலம்

இது சாதாரண பேர் அல்ல

காரணப்பேர் ஆம்

 

யார் “ ய” காரமாகிய 10 ம் வாசலை

சுழுமுனையை    நோக்கி

தவம் செய்கின்றாரோ

அவரே யாதவர்

 

இந்த குலத்தில் பிறந்தவர் அல்லர்

நிச்சயமாக  பீகார் லல்லு யாதவர் அல்ல

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s