நெஞ்சுக்குழி – சன்மார்க்க விளக்கம்

நெஞ்சுக்குழி – சன்மார்க்க விளக்கம்

 

இது சொன்னவுடன் பெண்கள் தங்கள் இதயத்தில் தாலி நிற்கும் இடம் என்றே எண்ணுகிறார்

இது அதைக்குறிக்கவிலை

 

நெஞ்சுக்குழி எனில் நம் சிரசில் இருக்கும் “ ப “ கரக்குழி குறிப்பதாம்

அது குழி பள்ளம் போல் இருப்பதால் அவ்வாறு பேரிட்டுள்ளனர் நம் முன்னோர்

 

ஆன்மீகத்தில் யோக ஞானத்தில் நெஞ்சம் என்பது இது தானே அன்றி உறுப்பாகிய இதயம் குறிக்க வந்ததல்ல

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s