மன்றங்கள் பல வகை

மன்றங்கள் பல வகை   1 மனமகிழ் மன்றம் 2 மன வளக்கலை மன்றம் 3 பூ விழி மன்றம்   மன மகிழ் மன்றம் – இதில் மது மாது’ சூது வாது ஆட்டம் பாட்டம் ஆர்ப்பாட்டம் தான்   மன வளக்கலை மன்றம் நம்பினால் குண்டலினி காய கல்பத்தில் போவது  மோசம்   அதே பூவிழி மன்றம் பற்றினோர் உறுதியாகப் போவது மோட்சம்     வெங்கடேஷ்  

   “  ஆண்மையும் பேராண்மையும் “

“  ஆண்மையும் பேராண்மையும் “   பெண்ணை கருவுறச் செய்து குழந்தை உண்டாக்க ஆண்மை வேண்டும்   ஆனால் சாதனா தந்திரத்தால் தனக்குளேயே சுப்பிரமணியனை உண்டாக்க பேராண்மை வேண்டும்   முன்னது காட்டிலும் பின்னது மிகக் கடினம் கடினம்   வெங்கடேஷ்