ஜீவகாருண்ணியத்துக்கும் தயவுக்கும் வேறுபாடு

ஜீவகாருண்ணியத்துக்கும் தயவுக்கும் வேறுபாடு

 

ரொம்ப எளிது

 

ஜீவகாருண்ணியம்  = SYMPATHY

 

தயவு = EMPATHY

அவ்ளோ தான்

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s