தமிழ் பழமொழிகள் – வழக்கும் உண்மையும்

தமிழ் பழமொழிகள் – வழக்கும் உண்மையும்

 

1 வழக்கு – கப்பல் கவிழ்ந்தாலும் கன்னத்தில் கை வைக்காதே

உண்மை :  கப்பலே கவிழ்ந்தாலும் கன்னக்கோலில் கை வைக்காதே

 

2 வழக்கு – கண்டதை கற்றவன் பண்டிதன் ஆவான்

உண்மை :  கண்டு அதை கற்றவன் பண்டிதன் ஆவான்

 

3 வழக்கு – வாக்கத்தவனுக்கு வாத்தியார் வேலை

போக்கத்தவனுக்கு போலீச் வேலை

உண்மை :  வாக்கு தெரிந்தவனுக்கு வாத்தியார் வேலை

போக்கு தெரிந்தவனுக்கு போலீச் வேலை

 

4 வழக்கு – பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது

உண்மை :  பழம் நழுவி பாகில் விழுந்தது

 

5 வழக்கு – அடி மேல் அடி வைத்தால் அம்மியும் நகரும்

உண்மை  அடி மேல் அடி வைத்தால் அம்மியும் தகரும்   :

 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s