தமிழ் பழ மொழி – வழக்கும் உண்மையும்  2

தமிழ் பழ மொழி – வழக்கும் உண்மையும்  :

 

1 வழக்கு – ஆத்துல போட்டாலும் அளந்து போடணும்

உண்மை : அகத்தில் போட்டாலும் அறிந்து போடணும்

 

 

2 வழக்கு – ஆவதும் பெண்ணாலே அழிவதும் பெண்ணாலே

உண்மை :   நல்லது ஆவதும் பெண்ணாலே – தீயவை அழிவதும் பெண்ணாலே

 

3 வழக்கு – கழுதைக்கு தெரியுமா கற்பூர  வாசம்

உண்மை  கழு தைக்க தெரியுமாம் கற்பூர வாசம்

 

4 வழக்கு – : கல்லைக்கண்டால் நாயைக்காணோம் – நாயைக்கண்டால் கல்லைக்காணோம்

உண்மை :   கல்லைக்கண்டால் நாயகனைக்காணோம் – நாயகனைக்கண்டால் கல்லைக்காணோம்

 

5 வழக்கு – குரைக்கிற நாய் கடிக்காது

உண்மை :  குழைகிற நாய் கடிக்காது

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s