தெளிவு 508

தெளிவு 508

 

Jammer கருவி இருப்பின்

அந்த இடத்தில் மொபைல் வேலை செய்யாது

ஆன்ம சாதகனுக்கு

திருவடி தான்  அந்தக்கருவி

இது இருப்பின்

மனம் வேலை செய்யாது

 

எப்படி ?? இந்த ஒப்பீடு ??

 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s